Järjestöt

Seuratoimijat ja muut liikuntaa järjestävät yhteisöt


Keinoja alle 8-vuotiaiden liikuntasuositusten toteutumiseen


Vauhti virkistää- vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä

Organisoikaa ohjattu toiminta niin, että paikallaanoloa, kuten oman vuoron odottamista, on mahdollisimman vähän.


Kohti liikkuvaa elämäntapaa – perhe tärkeä roolimalli

Järjestäkää tapahtumia, joissa aikuiset pääsevät liikkumaan yhdessä lapsensa kanssa. Muistakaa, että monipuolinen liikunta on lapselle parasta. 

Tiedostakaa, että lapsena yhteisön toimintaan osallistuneet palaavat usein saman liikuntaharrastuksen pariin aikuisena. Myönteisiin harrastuskokemuksiin kannattaa siis panostaa. 

Säilyttäkää harrastamisesta koituvat kulut kohtuullisina niin, että mahdollisimman monilla perheillä on mahdollisuus antaa lapsensa osallistua toimintaan.


Kuuntele – anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa

Arvostakaa lasta. Lapsi on oman elämänsä asiantuntija – kuunnelkaa, katsokaa ja ottakaa hänen mielipiteensä huomioon. Auttakaa häntä kuulumaan joukkoon. Antakaa hänen vaikuttaa toiminnan sisältöihin. 

Muistakaa, että mielenkiintoiset, vaihtelevat tehtävät ja mahdollisuus uusien taitojen oppimiseen innostavat liikkumaan. Kilpaileminen ei motivoi kaikkia. 

Luokaa toimintaan kannustava ilmapiiri, jossa kaikki kokevat olonsa hyväksytyksi ja turvalliseksi.


Tekemällä taitoja- monipuolisuus kunniaan

Muistakaa että lapsi ei ole pieni aikuinen. Toiminnan sisältöjen suunnittelussa lapsilähtöisyys tarkoittaa sitä, että lapsen kehitysvaiheita kunnioitetaan ja hänen annetaan olla aktiivinen vaikuttaja. Lapsen kehitystä tukee se, että toiminnassa edetään asteittain haastetta lisäten: 

1) motoriset perustaidot hallintaan 
2) taitojen soveltaminen erilaisissa ympäristöissä 
3) erilaisiin välineisiin tutustuminen ja niiden muokkaaminen eri tilanteisiin sopiviksi 
4) liikuntalajien perustaitojen opettelu 
5) urheilulajien perustekniikoiden harjoittelu


Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa – ulkona unelmat todeksi

Huolehtikaa monipuolisesta harjoittelusta. 

Vaihdelkaa harjoituspaikkoja ja -alustoja, hyödyntäkää sisä- ja ulkotiloja. Välineet ja lelut – innosta kokeilemaan

Järjestäkää avoimia lajiesittelypäiviä, tarjotkaa seuran liikuntavälineitä kokeiltavaksi. 

Kannustakaa perheitä käytettyjen hyväkuntoisten liikuntavälineiden kierrätykseen.


Ohjattu liikunta - onnistumisen elämyksiä

Kootkaa kunnan tai lähialueen liikuntamahdollisuudet ja tiedottakaa niistä aktiivisesti. 

Toimikaa yhteistyössä mm. terveydenhuollon kanssa ja ohjatkaa myös lasten vanhempia liikkumaan. Kannustakaa perheitä terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elintapoihin. 

Ottakaa huomioon toiminnan suunnittelussa: mitä pienemmät lapset, sitä taitavampia ohjaavien aikuisten tulee olla ja heitä tulee olla riittävästi. 

Kannustakaa ohjaajia kouluttamaan itseään lasten liikunnan ohjaajina. 

Alle kouluikäisille järjestetyn toiminnan tulee ajoittua klo 8:n ja 20:n välille, jotta lapset ehtivät rauhoittua ennen nukkumaanmenoa.


Liikunta varhaiskasvatuksessa- jokaisen lapsen oikeus

Ottakaa selvää alueen varhaiskasvatusyksiköistä. Tarjotkaa ohjausapua, lainatkaa välineitä, kehittäkää yhteistyötä. Näin saatte lisää harrastajia. 

Välttäkää liiallista kilpailua ja lasten suoritusten vertailua. 

Toimikaa yhteistyössä alueen muiden liikuntaseurojen ja –toimijoiden kanssa.


Lähde: varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset okm.pdf (yhdistysavain.fi)