Seurafoorumit kehittämään yhteistyöverkkoja

Seurafoorumit kehittämään paikallisia ja toimijakohtaisia yhteistyöverkostoja

 

Seurafoorumit edistämään ohjelman tavoitteita
 

Seurafoorumi on liikuntayhdistysten ja kunnan yhteistyöelin, jossa käsitellään ajankohtaisia teemoja tarkoituksena kehittää kunnan liikuntaelämää avoimessa vuoropuhelussa. Seurafoorumi kutsutaan koolle noin kahdesti vuodessa. Sen päätehtävänä on luoda yhteisiä kannanottoja urheilu- ja liikuntaseuroja koskettaviin kysymyksiin/asioihin sekä edistää ja synnyttää yhteistyötä. Seurafoorumi valitsee toimintansa tueksi Seuraparlamentin. Etelä-Karjalan liikunta- ja urheiluohjelma toimii seurafoorumien toiminnan pohjana. Ohjelman tavoitteita lähdetään toteuttamaan foorumin kautta.

Seurafoorumin keskeiset aiheet:

Seurafoorumikulttuurin käynnistäminen ja vakiinnuttaminen

 • Yhteinen linjaus yhteistyölle ja seurojen toimintaedellytysten sekä toiminnan laadun kehittämiseksi seurojen tarpeiden pohjalta. Seurojen tarpeiden kartoitus.
 • Toiminnan vakiinnuttaminen
 • Liikuntakulttuurin johtaminen paikkakunnalla
 • Yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa

Seuran toiminnan sekä suunnittelu- ja johtamistoiminnan kehittäminen

 • Henkilöstö
 • Selkeä toiminta-ajatus
  • tavoitteellisuus
 • Osaaminen yhdistystoiminnan eri osa-alueilla
  • aktiivinen kouluttaminen
 • Talous kunnossa ja tulonlähteet kestävällä pohjalla
 • Toiminta vakiintunutta
  • suunnitelmallisuus ja kehittävä ote toiminnassa
  • strategia
 • Kehittämisvalmius ja halukkuus yli toiminta- tai lajirajojen
 • Näkyvyys/imago

Seuraparlamentin valinta

 • Valitaan isommissa kunnissa
 • Seuraparlamentin kokoonpano on puheenjohtaja ja 10 jäsentä. Parlamentti valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Seuraparlamentilla on sihteeri, joka toimii yhteistyössä seurojen ja kaupungin kanssa. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa eri alojen edustajia. Parlamentin toimikausi on kaksi vuotta. Puolet jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Se kokoontuu vuosittain 4-6 kertaa.
 • Seuraparlamentti valitaan kokouksessa Seurafoorumissa. Jokaisella seuralla on yksi ääni. Kokoukseen voivat lähettää edustajansa kaikki liikuntaseurat jotka toimivat kyseisen kunnan alueella.
 • Parlamentin jäsenistön valinnassa pyritään mahdollisimman kattavaan edustukseen: esimerkiksi toimi- ja luottamushenkilöitä, yksilö- ja joukkuelajeja, huippu-urheilua ja terveysliikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa ja erityisryhmien liikunta.
 • Se on asiantuntijaelin kunnan päätöksenteon seuratoimintaa koskevissa asioissa. Sillä ei ole varsinaista päätösvaltaa vaan se antaa lausuntoja liikuntaan liittyvistä asioista.
 • Seuraparlamentti voi omalta osaltaan myös edistää kunnan eri hallintokuntien välistä yhteistyötä liikunnan parhaaksi.
 • Seuraparlamentin tehtävänä on tuottaa kaupungin käyttöön seurakentän yhteinen näkemys keskeisistä niiden toimintaan vaikuttavista asioista kaupungin päätöksenteossa.
 • Seuraparlamentti ideoi uutta toimintaa, tekee aloitteita ja kehittää yhteistyötä edelleen.

Seuran ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen

 • Liikuntakulttuurin aseman vahvistaminen kunnan alueella.
 • Liikuntakulttuurin yleissuunnittelu
 • Vuorovaikutus liikuntaseurojen ja kaupungin välillä
  • aloitteita molempiin suuntiin
 • Käyttäjädemokratian kehittäminen
 • Yhteistyösopimukset.