EKLU:n säännöt

ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU ry

 

SÄÄNNÖT

 

1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE

Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry.

Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä EKLU.

Yhdistyksen kotipaikka on Imatran kaupunki ja toiminta-alueena pääsääntöisesti Etelä-Karjalan maakunta.

 

2 TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alueellisena liikunnan ja urheilun edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä toiminta-alueellaan.

 

3 TOIMINTAMUODOT

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan seuraavasti:

1. tarjoamalla monimuotoisia liikunta-alan järjestö- ja koulutuspalveluja

2. järjestämällä monimuotoisia liikuntatapahtumia ja –tilaisuuksia

3. toimimalla erilaisissa liikunta-alan yhteistyöhankkeissa

4. tarjoamalla kunnille ja muille julkisyhteisöille niiden tarvitsemia palveluja, jotka ovat osaltaan edistämässä liikunnallisen elämäntavan ja urheilullisen toiminnan kehittämistä

5. harjoittamalla julkaisutoimintaa

6. edistämällä liikunnan ja urheilun tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä, monikulttuurisuutta, terveitä elämäntapoja ja ympäristön kestävää kehitystä

7. toimimalla liikunnan ja urheilun eettisten sääntöjen ja ohjeistusten mukaan.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta tai kiinteää omaisuutta

* hankkia varoja järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, tavaran tai rahan keräyksiä ja arpajaisia

* omistaa ja ylläpitää urheilulaitoksia

* harjoittaa kustannus- ja monistustoimintaa

* harjoittaa järjestöjään palvelevaa taloushallintopalvelutoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa

* välittää jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja –asusteita

* harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.

 

4 JÄSENET

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä rekisteröidyt liikunta- ja urheiluseurat, rekisteröidyt liikunnan ja urheilun alueorganisaatiot sekä muut liikuntaa ja urheilua harrastavat tai edistävät

oikeustoimikelpoiset yhdistykset ja muut oikeushenkilöt, jotka yhdistyksen hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella jäseneksi hyväksyy.

Jäsen voi erota tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Ero tulee voimaan välittömästi.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei täytä yhdistyksen sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai menettelyllään huomattavasti vahingoittaa yhdistystä.

Erottamispäätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi (5) vuorokautta sen jälkeen, kun päätös on lähetetty.

Päätöksestä saa valittaa urheilun oikeusturvalautakunnalle sen mukaan kuin siitä on erikseen määrätty.

 

Yhdistyksen jäseniltä voidaan periä jäsenmaksu, jonka yhdistyksen kokous päättää.

Jäseniltä voidaan periä maksuja yhdistyksen palvelujen käyttämisestä.

 

5 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen asioista päätetään sen kokouksissa. Varsinaisia kokouksia pidetään vuosittain kaksi (2), kevätkokous maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

Kevätkokouksessa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) valtakirjojen tarkastajaa, kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus

3. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan niistä antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

5. Päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä

6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten hallitukselle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Syyskokouksessa

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) valtakirjojen tarkastajaa, kaksi (2) ääntenlaskijaa sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa

2. Todetaan edustettuina olevat yhdistyksen jäsenet, niiden äänimäärät ja kokouksen laillisuus

3. Vahvistetaan seuraavan vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun suuruus

4. Valitaan erovuorossa olevien tehtäviin:

* hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

* hallituksen varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle

* hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

* jäsenet muihin yhdistyksen kokouksen valittavina oleviin elimiin

5. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

6. Käsitellään muut yhdistyksen hallituksen tai jäsenten hallitukselle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemiseksi. Kokous on tällöin kutsuttava koolle kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Ylimääräinen kokous voidaan pitää tarvittaessa myös yhdistyksen kokouksen tai hallituksen niin päättäessä.

Yhdistyksen kokouksessa on äänivalta yhdistyksen jäsenmaksuvelvollisuutensa suorittaneella jäsenellä.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi (1) ääni.

Jäsenen antamassa valtakirjassa on mainittava äänioikeuden käyttäjä.

Sama henkilö voi edustaa vain yhtä (1) jäsentä.

 

6 KOKOUSKUTSU JA MUUT TIEDONANNOT

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille toimitetulla kirjeellä tai sähköpostilla.

Muut yhdistyksen toimintaa koskevat tiedonannot toimitetaan jäsenille hallituksen päättämällä tavalla.

 

7 HALLITUS

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä kuusi (6) jäsentä, jotka yhdistyksen syyskokous valitsee.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta.

Jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet. Ensimmäisellä kerralla valituista puolet arvotaan yhden vuoden jälkeen erovuoroon. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) muista jäsenistä on läsnä kokouksessa.

Läsnäoloksi katsotaan myös osallistuminen etäyhteydellä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen asioita lain, näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa yhdistystä.

Sen mukaisesti hallituksen tulee:

1. päättää yhdistyksen kokousten koolle kutsumisesta ja valmistella esitettävät asiat

2. asettaa tarpeelliset valiokunnat ja työryhmät sekä päättää niiden tehtävistä ja valtuuksista

3. nimittää ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt

4. hyväksyä jäsenet ja pitää jäsenluetteloa

5. hoitaa yhdistyksen taloutta ja tilinpitoa sekä laatia vuosikertomus, toimintasuunnitelmat ja talousarvioesitykset.

 

8 TILINTARKASTAJA

Yhdistyksellä on yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

Tilintarkastajana sekä varatilintarkastajana voi toimia joko auktorisoitu yksityishenkilö tai tilintarkastusyhteisö.

 

9 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarpeellisine asiakirjoineen on jätettävä tilintarkastajalle vähintään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta.

Tilintarkastajan on annettava hallitukselle kirjallinen lausuntonsa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

 

10 NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja aluejohtaja, kumpikin yksin, sekä hallituksen varapuheenjohtajat yhdessä tai toinen heistä hallituksen siihen erikseen oikeuttaman henkilön kanssa.

 

11 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa muutosta kannattaa.

 

12 YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautuminen edellyttää kahdessa (2) neljän – kuuden (4-6) kuukauden väliajoin pidetyissä kokouksissa yhdennentoista (11) pykälän edellytyksin tehtyä päätöstä.

Kun yhdistyksen purkautumisesta on päätetty, on päätettävä yhdistyksen varojen luovuttamisesta yhdistyksen päämäärien mukaiseen toimintaan.

 

13 Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.