Hyvinvointivalmentaja eteläkarjalaisten tukena elintapojen muutoksessa

4.5.2019


Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on käynnistänyt "HYVINVOIVA eteläkarjalainen" -hankkeen, jota toteutetaan yhteistyössä kuntien liikuntatoimien, Etelä-Karjalan Liikunta- ja Urheilu ry:n (EKLU ry) sekä eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hanketta rahoittaa Kunnossa Kaiken Ikää (KKI) -ohjelma.

Hankkeen tavoitteena on tavoittaa terveytensä kannalta riskiryhmässä olevia kuntalaisia ja tarjota heille matalan kynnyksen elintapaneuvontaa sekä vahvistaa samalla terveydenhuollon ammattilaisten ja kuntien liikuntatoimien yhteistyötä.

Hyvinvointivalmentajan tarjoama tuki ja kannustus ovat matalan kynnyksen palveluita kaikille yli 18 – vuotiaille eteläkarjalaisille, joilla on tarvetta ja motivaatiota elintapamuutoksiin ravitsemuksessa, liikunnassa, unessa tai tupakoinnin lopettamisessa. Hyvinvointivalmentajan käynnit ovat terveyden edistämistä, eivät sairauden hoitoa. Käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia. Tällä hetkellä hyvinvointivalmentajien tarjoamaa elintapaneuvontaa on tarjolla kaikkien kuntien terveys- ja hyvinvointiasemilla. Hyvinvointivalmentajalle pääsee varaamalla ajan joko sähköisesti www.eksote.fi, tai soittamalla hyvinvointivalmentajalle.

Fin Terveys (2017) kyselyn mukaan suomalaisten aikuisväestön elintavoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Aikuisväestön muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ovat kansanterveyden kannalta oikean suuntaisia, mutta aikuisten ruokailutottumukset ovat huonontuneet viimeisten kuuden vuoden aikana ja samassa ajassa työikäisten lihavuus on yleistynyt. Korkeammin koulutetut ja hyvin ansaitsevat työikäiset miehet ja naiset ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään kuin vähemmän koulutetut, työttömyyttä kokeneet ja heikommin ansaitsevat. Väestöryhmien väliset terveyserot ovat kasvaneet positiivisesta suuntauksesta huolimatta. (THL 2018.)

Etelä-Karjalassa terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi arvioi reilu kolmasosa vastaajista (37,4 %). Kolmasosa työikäisistä koki työkykynsä heikentyneeksi ja lähes saman verran vastanneista arvioi, ettei jaksa työskennellä vanhuseläkkeeseen asti. Tuki- ja liikuntaelimistön oireet, psyykkinen kuormittuneisuus sekä lihavuus ovat yksi keskeisimmistä kansanterveydellisistä ongelmista, jotka koskettavat yhä useampaa eteläkarjalaista. Säännöllisesti kuntoliikuntaa harrastaa vain kolmasosa aikuisista ja matalan koulutuksen saaneet vielä selvästi vähemmän kuin korkeammin koulutetut. Viidesosa kaikista eteläkarjalaisista työikäisistä ei harrastanut vapaa-ajallaan liikuntaa. (FinSote 2018.)

Hyvinvointivalmentajan työssä yksi tärkeimmistä työkaluista on motivoiva haastattelu. Hyvinvointivalmentaja kulkee asiakkaan rinnalla ja tukee häntä tavoitteittensa saavuttamisessa. Ohjauksen tavoitteena on asiakkaan omaehtoinen ja omista lähtökohdista liikkeelle lähtevä oman terveyden ylläpitäminen ja parantaminen. Asiakkaan tulee kokea muutokset itselleen tärkeiksi.

 

Minna Piirainen Projektipäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote

Ulla Heimonen Hyvinvointivalmentaja p. 040 651 3167 (Lappeenranta, Savitaipale, Luumäki, Lemi)

Ulla Peippo Hyvinvointivalmentaja p. 040 651 3166 (Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Taipalsaari)

 

Lähteet: THL 2018. Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. FinTerveys 2017 – tutkimus. Raportti 4/2018.

FinSote 2018. http://www.terveytemme.fi/finsote/2017-2018/graph/theme.php?teema=&alue1=09