Kylät liikkeelle -hanke

KKI "Usein ulkona", Studio Juha Sorri

Kohderyhmä on Etelä-Karjalan haja-asutusalueiden väestö.

 

Tausta

EKLU toteutti keväällä 2008 esiselvityshankkeen alueen yhdeksässä kylässä. Kyliä oli mukana mm. Joutsenosta, Lappeenrannasta, Savitaipaleelta, Lemiltä, Ylämaalta, Luumäeltä, Taipalsaarelta ja Suomenniemeltä. Selvitys toteutettiin kylien asukkaille, yhteisöille, yhdistyksille ja kunnille tehtävällä kyselyllä, jossa selvitettiin asukkaiden elämäntapoja ja liikuntakäyttäytymistä. Lisäksi kyselyn avulla selvitettiin kylien liikuntaolosuhteita ja mahdollisuuksia.

 

Kyselystä nousi esille seuraavia asioita:

- liikunnallinen elämäntapa ja ravintoasiat koetaan tärkeäksi

- kunnosta huolehditaan kohtalaisesti

- ihmiset ovat pääsääntöisesti lievästi ylipainoisia ja fyysinen kunto keskinkertaista

- liikuntaa harrastetaan noin 2-3 kertaa viikossa

- liikuntapaikat ovat tavanomaisia ja panostusta kaivataan ennen kaikkea ohjattuun liikuntaan

- liikunnan ohjauspalveluista ja etenkin ohjaajista on huutava pula.

 

Kylät liikkeelle -esiselvitykseen pohjautuva varsinainen hanke pureutuu lähinnä esiselvityshankkeessa mainittuihin ongelmiin, kuten hyvinvointitietouden lisäämiseen hankealueella, liikunnan ja liikuntapalveluiden lisäämiseen hankealueella, sekä liikunnan koulutuspalveluiden painopisteen suuntaamiseen hankealueella. Lisäksi edellä mainituille toimenpiteille on osoittautunut mm. Socom tutkimustulosten myötä perusteltua tarvetta.

 

 

Hankkeen toiminta-ajatus

Hanke tuo tietotaitoa hyvinvoinnista kylille, herättäen kiinnostusta liikunta- ja hyvinvointipalveluita kohtaan. Hanke toteuttaa hyvinvointiluentoja ja liikuntakoulutuksia alueella aktivoiden ihmisiä, kyläyhdistyksiä, seuroja ja muita toimijoita alueella.

Innostusta herätetään mm. kylissä kiertävällä liikunnanohjaajalla, joka tarjoaa erilaisia liikuntapalveluita kyläläisille. Hankkeen jatkuvuus taataan kouluttamalla uusia ohjaajia, tarjoamalla hyviä liikuntapalveluvinkkejä, sekä malleja jo olemassa oleville toimijoille.

 

Erilaisten näkyvien tempausten avulla herätetään mielenkiintoa palveluita kohtaan, joille näyttää esiselvityshankkeen pohjalta olevan kysyntää. Kysyntä mahdollistaa myös palvelutarjonnan synnyttämisen alueelle.

Hankkeen uskotaan johtavan lisääntyvään liikunta- ja hyvinvointipalveluiden määrään alueella. Asukkaiden hyvinvointi ja terveys lisääntyy suotuisaan suuntaan hankkeen ansiosta.

 

Käytännön toimenpiteitä ovat liikunta ja paremmat elintottumukset. Aikuisiin, lapsiin ja nuoriin kohdistuvan hankkeen uskotaan edesauttavan elämäntapamuutoksen omaksumista kaikissa ikäryhmissä. Mahdollisesti jopa myös vanhuksissa joiden suhteellinen määrä lisääntyy seuraavan vuosikymmenen aikana runsaimmin. Sosiaalisen siirtovaikutuksen avulla hyvinvointi tavoittaa kylät, perheet, ystävät, naapurit ja työyhteisöt.

 

 

Aikataulu: 1.9.2010- 31.12.2012